ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCA ZE WSCHODU

Jak zatrudnić – przedłużyć umowę – rozwiązać ją.

(UKRAINA, ARMENIA, BIAŁORUŚ, GRUZJA, MOŁDAWIA, ROSJA)

Pierwszym krokiem pracodawcy jest weryfikacja dokumentów cudzoziemca. Jeżeli sytuacja legalizacyjna na to pozwala (a nie zawsze tak jest) to nastepnym jest złożenie w PUP "oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi". Już wtedy trzeba określić jakie czynności, i jakie stanowisko obejmie zatrudniony. Nastęnie przygotowaną umowę o pracę lub zlecenia – musi być zgodna z wydanym zezwoleniem. Umowa musi posiadać takie informacje, jak:
 • dane pracodawcy
 • dane pracownika
 • rodzaj umowy
 • rodzaj pracy (stanowisko)
 • miejsce wykonywania pracy
 • datę zawarcia umowy
 • data rozpoczęcia
 • okres trwania umowy
 • czas pracy pracownika
 • wysokość wynagrodzenia (stawka h lub miesięcznie wynagrodzenie)
 • sposób wypłacania wynagrodzenia
Treść umowy musi być w języku zrozumiałym dla pracownika, oznacza to, że powinna być pracownikowi przetłumaczona, a on poświadczy podpisem iż treść jest dla niego zrozumiała lub sporządzona w wersji dwujęzycznej.
Zastanów się co dokładnie będzie wchodziło w obowiązki pracownika, aby podane stanowisko było zgodne z czynnościami przez niego wykonywanymi.
Jeżeli w oświadczeniu podałeś konkretną kwotę, a na umowie z pracownikiem wpisałeś stawkę godzinową, to może zdarzyć się, że wynagrodzenia będą nieznacznie różnić się chociażby ze względu na wypadające święto w jednym miesiącu.

Jak przedłużyć umowę z cudzoziemcem?

W momencie zatrudniania na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, osobom, które mają wizy typu D 05a okres pracy nie może być dłuższy niż 180 dni w ciągu roku. Po tym okresie cudzoziemiec musi wyjechać na kolejne pół roku i w tym czasie starać się o kolejną wizę.
Obcokrajowcy chcąc ominąć ten przepis i nie czekać pół roku na kolejną wizę, wnioskują o wizy D 06 tzw. „wizy wojewódzkie”. Wówczas zgodnie z ustawą o wizach nie ma zastosowania obowiązku zachowania 180 dni przerwy. Jednak wtedy dokumentem legalizującym pracę nie może byc znowu oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ale zezwolenie na prace wydawan przez Wojewodę. Najlepszym wyjściem jest uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które może być wydane na okres do 3 lat.

Jak ją rozwiązać?

Wszystko zależy od rodzaju dokumentu. Czy jest to umowa cywilnoprawna (zlecenie), czy umowa o pracę. Oczywiście umowa może wygasnąć sama, w wyniku wykonania powierzonej pracy, bądź termin umowy dobiegł końca. W przypadku umowy o pracę rozwiązanie można wykonać:

 

1. Za porozumieniem stron – rozwiązanie bezkonfliktowe. Jedna strona składa wypowiedzenie z określeniem terminu, zaś druga bezwarunkowo ją akceptuje.

 

2. Z zachowaniem okresu wypowiedzenia : umowa na czas nieokreślony:

 • 2 tygodnie przy zatrudnieniu poniżej 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc powyżej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące przy zatrudnieniu powyżej 3 lat.
 •  

Umowa na okres próbny:

 • 3 dni (poniżej 2 tygodni zatrudnienia),
 • 1 tydzień (powyżej 2 tygodni zatrudnienia),
 • do 2 tygodni (3 miesiące zatrudnienia).

 

Umowa na czas określony:

okres wypowiedzenia 2 tygodnie, wyłącznie! wtedy, kiedy umowa została zawarta na okres conajmniej 6 miesięcy i zawierała odpwiednią klauzulę .

  3. Bez zachowania okresu wypowiedzenia – w trybie natychmiastowym. Ten rodzaj wypowiedzenia stosuje się, jeśli któraś ze stron naruszyła przyjęte prawa i obowiązki. Pracownik stracił uprawnienia do wykonywania zawodu lub gdy choroba trwa więcej niż 3 miesiące, a pracownik zatrudniony został krócej niż 6 miesięcy, nieusprawiedliwionej 1 miesięcznej nieobecności.

Należy pamiętać, że w przypadku powierzenia pracy na podstawie zezwolenia na pracę, w momencie rozwiązania umowy pracodawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Wojewodę, który wydał zezwolenie.

Osoby posiadające kartę stałego pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt stały / zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE / małżonkowie obywateli polskich nie tracą prawa do pobytu w przypadku utraty pracy.

Chcesz uzyskać więcej szczegółów dotyczących zatrudnienia obywateli ściany wschodniej?

Pomożemy Ci dopełnić każdą formalność podczas legalizacji pobytu i pracy Twojego przyszłego pracownika.

A może chciałbyś sprawdzić, czy Twoja firma na pewno wdrożyła wszystkie konieczne procedury przy zatrudnieniu pracowników ze wschodu? Służymy swoim doświadczeniem i wsparciem merytorycznym.