W jakich sytuacjach Twój wniosek o pobyt czasowy może zostać odrzucony?

Zagrożenia wynikające z otwarcia niemieckiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy.
10 lutego, 2020
Zatrudniaj legalnie! – cz. 3
10 marca, 2020

Zdarza się, że cudzoziemiec, składający wniosek o pobyt czasowy na terytorium RP otrzyma decyzję odmowną. 🚫 Jest to zwykle skutek niedopełnienia wymogów ustawy o cudzoziemcach, np.:

🖊️ deklarowany cel pobytu nie uzasadnia pobytu dłuższego niż 3 miesiące,
🖊️ dane cudzoziemca są wpisane do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP lub Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu,
🖊️ względy obronności państwa i porządku publicznego,
🖊️ cudzoziemiec złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane, zeznał nieprawdę, itp.,
🖊️ cudzoziemiec złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu,
🖊️ cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, stabilnego źródła dochodu lub miejsca zamieszkania na terytorium RP,

oraz wiele innych.

Od decyzji odmownej służy 👉 odwołanie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jeśli cudzoziemiec nie złoży odwołania, po 14 dniach decyzja się się ostateczna, a wtedy jest on zobowiązany opuścić Polskę w ciągu 30 dni. 📆 Jeśli złożył odwołanie w terminie, jego pobyt nadal jest legalny, ale należy pamiętać, że procedury odwoławcze są długotrwałe i blokują wyjazd z kraju. Należy też pamiętać, że nie można złożyć kolejnego wniosku o pobyt, dopóki poprzednie postępowanie nie zostanie zakończone. 🛂

______
📌 www.legalizacjapracy.pl

Joanna Kuklińska
Główny Konsultant ds. Legalizacji Pobytu
📞 536 235 078